تأثير فيلم‌هاي مستهجن بر رابطه زناشويي


                                                              

نويسنده:دكتر سيدكاظم فروتن
 
در بحث تجويز تماشاي فيلم‌هاي جنسي براي زوجيني كه يكي از همسران يا هر دو به سردمزاجي و بي‌ميلي جنسي مبتلا هستند، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد اما از نظر اينجانب، تماشاي فيلم‌هايي كه با تصاوير جنسي همراهند، ممكن است در برخي موارد خاص در كوتاه‌مدت موجب تحريك جنسي شود اما در درازمدت به عللي كه به آن اشاره مي‌كنم به از هم گسيختگي روابط زناشويي مي‌انجامد:
• كاهش اعتماد به نفس: تماشاي فيلم‌هاي جنسي با توجه به رفتارهاي اغراق‌آميز بازيگران کم‌کم باعث مي‌شود زوجين درباره طبيعي‌بودن عملكرد جنسي خود دچار ترديد شوند و خود را بسيار ضعيف‌تر از آنچه هستند، بپندارند و از روابط زناشويي بيش از گذشته فاصله بگيرند.
• مقايسه منفي: جذابيت‌هاي اغراق‌آميز و تصنعي چنين فيلم‌هايي گاهي باعث مي‌شود جذابيت‌هاي همسر، كمرنگ شده و با تشديد بي‌ميلي جنسي همسر، ميزان فعاليت جنسي زوجين از مقدار فعلي نيز كمتر شود.
• تقليد: برخي رفتارهاي بازيگران اين فيلم‌ها با وجود جذابيت‌هاي بصري، گاه بسيار دردناك و آسيب‌زننده است و زوجين ناآگاه که سعي در تقليد از آن دارند، موجب بي‌رغبتي همسر به روابط زناشويي مي‌شود.
• وابستگي: هرچند در ابتداي امر زوجين با قصد بهبود روابط فيمابين به تماشاي چنين فيلم‌هايي مي‌نشينند اما در ادامه، يكي از زوجين يا هر دو متوجه مي‌شوند كه اگر در گذشته وقتي را براي با هم بودن صرف مي‌كردند اكنون همه يا بخشي از آن وقت را براي ديدن انواع و اقسام فيلم‌هاي مستهجن پر مي‌كنند و به اين ترتيب، فيلم‌هايي كه قرار بود باعث نزديكي بيشتر زوجين به يكديگر شود اكنون عاملي براي فاصله بيشتر آنها از يكديگر شده است.

منبع: www.salamat.com